+32 3 313 72 96   +32 468 13 71 80
0

Correctiepen Pentel fluid 7ml ZL63-W

Bestelnummer: 416161

Verpakt per: Stuk

Externe voorraad: 245

Voorraad winkel: informeer of kom langs

Prijs per: Stuk/7 Milliliter

€ 3,53 (excl. BTW) € 4,27 incl BTW
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 416161
Merk: Pentel
Voorraad: 245
Verpakt per: Stuk / 1
Prijs per: Stuk/7 Milliliter
Kleuren: Wit
Omschrijving

Correctiepen met ventielpunt.

Uiterst nauwkeurige correcties.

Droogt nooit uit.

Ook voor fotokopieën.

Gevarenaanduidingen;

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen;

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Neeroken.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P370+P378 In geval van brand: blussen met waternevel, kooldioxide, droge chemicaliën of schuim.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokaal / regionaal / nationaal / internationaalvoorschriften.

Gerelateerde producten
Alternatieve producten