• Home >
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden in pdf-bestand te bekijken.

Doordat de klant zijn bestelling heeft overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch, internet, etc.) erkent hij dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van iPlusoffice.be en deze ook aanvaardt. De klant bevestigt hiermee dat hij niet zijn eigen verkoopsvoorwaarden zal gebruiken, dit zou tegenstrijdig zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden van iPlusoffice.be

Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst van beide partijen.

1         Algemeen

De koper heeft bij een online verkoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief.  Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.  De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper.

Onder iPlusoffice.be wordt verstaan de online webshop van Boek en Papier Plus / Nicole De Winter met als adres Biest 5-7, 2960 Brecht en BTW nummer 0687 248 463.

iPlusoffice.be behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling te allen tijde te kunnen wijzigen.  Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

iPlusoffice.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.  iPlusoffice draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

iPlusoffice.be is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking.  De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dit verband te richten aan de vervoerder.

In geval van overmacht is Iplusoffice.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.  Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, iet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

2         Registratie en bevestiging van de bestelling

2.1        Navigeren op de site

De klant kan op de site kennis nemen van de diverse producten die iPlusoffice.be te koop aanbiedt. De klant kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

2.2        Registratie van een bestelling

Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op vakje “bestellen” te klikken.

De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om:

-          Een overzicht van de door hem geselecteerde producten te krijgen door te klikken op “Mijn winkelmandje”

-          Eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens te corrigeren door op “maak winkelmandje leeg” te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant op “afrekenen” geklikt heeft.

-          De selectie van de producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op “afrekenen”.

De klant kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op “bestellen” en zich vervolgens te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds in “profiel aanmaken” heeft gecreëerd.

De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, adres. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren.

De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Als de klant eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de klant en het leveringsadres van de producten.

2.3        Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de klant op “afrekenen” klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van iPlusoffice.be, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door iPlusoffice.be.

In overeenstemming met het gestelde artikel hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop.

iPlusoffice.be behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in het geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien iPlusoffice.be van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren zijn geraakt.

2.4        Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door iPlusoffice.be verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werden gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de verzendkosten van de bestelling omvatten.

3         Technische kenmerken

De technische kenmerken en specificaties van de producten staan vermeld in de catalogi die van kracht zijn. iPlusoffice.be behoudt zich echter het recht om deze kenmerken op om het even welk moment aan te passen. In dit laatste geval wordt de klant van de wijziging op de hoogte gebracht op het moment dat deze bestelling doorgeeft.

4         Voorbehoud van eigendom

iPlusoffice.be heeft het voorbehoud van eigendom over de geleverde goederen tot complete betaling van de factuur.

Alle geleverde goederen aanwezig in de bedrijfsruimtes van de klant vallen onder dit voorbehoud van eigendom, tot bewijs van complete betaling overlegd kan worden.

Gedurende het gehele voorbehoud van eigendom zijn de risico’s die op zouden kunnen treden gedurende de levering voor de verantwoordelijkheid van de klant. Als een bestelling niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, dan wordt de verkoop in volledig recht ontbonden, als een berichtgeving per aangetekende brief zonder antwoord gebleven is, waarna iPlusoffice.be de betreffende goederen direct op zal eisen, voor kosten en verantwoordelijkheid van de klant.

5         Prijs

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Ze zijn gewaarborgd gedurende de volledige geldigheidsduur van deze documenten, onder voorbehoud van wijziging als gevolg van een drukfout of fouten die voorvloeien uit aanpassingen aan onze website.

De geldende prijzen, zijn deze die op de website vermeld staan de dag van het afsluiten van de bestelling.  Wij hebben het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doet stijgen.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. Er worden geen verzendingkosten aangerekend indien de klant de producten komt afhalen op het vestigingsadres (Biest 5-7, 2960 Brecht). 

Onze prijsoffertes en pro forma facturen vallen onder dezelfde geldigheidsvoorwaarden, tenzij anders vermeld wordt op deze documenten. De prijzen dienen te worden verhoogd met de kosten voor de totale veiligheidsgarantie, behalve indien de klant uitdrukkelijk weigert om van deze garantie te genieten.

6         Betaalvoorwaarden

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en zonder andere uitdrukkelijke vermelding op de factuur, dient de betaling bij ontvangst te gebeuren en zonder disconto.

In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar.

Wij behouden ons eveneens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden.

Iedere achterstallige (zelfs gedeeltelijke) betaling van een factuur van de klant op de vervaldatum, laat ons toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest te eisen tegen de intrestvoet bepaald door het Ministerie van Financiën, voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering, met minimum van 75€ onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.

7         Producten

De producten die door iPlusoffice.be aangeboden worden, beantwoorden aan de geldende Belgische normen en wetgeving.

iPlusoffice.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de aankoper de producten misbruikt of om dat de producten in de handen van de kinderen of onverantwoordelijke personen terechtkomen.

iPlusoffice.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnt en die toegankelijk is via een link vanuit onze website.

8         Garantie en aansprakelijkheid

8.1        Garantie

iPlusoffice.be kan het materiaal herstellen of vervangen, maar de garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade. iPlusoffice.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de klant. De factuur dient als garantiebewijs. Sommige producten genieten van een specifieke kennis of langere garantie zoals vermeld in onze catalogi. Behoudens specifieke vermelding, vallen de verpakkings- en verzendkosten van de terugname en de nieuwe verzending ten laste van de klant.

De conventionele garantie is niet van toepassing in volgende gevallen: bij materiaal voorzien van een uiterste verbruiks- of houdbaarheidsdatum; bij abnormaal of niet-conform gebruik van het materiaal ten opzichte van de meegeleverde gebruiksaanwijzing, bij slechte bewaring of slecht onderhoud van het materiaal door de klant, bij normale slijtage van het materiaal, bij omzetting van het materiaal of incompatibiliteit met andere materialen.

Behalve indien anders overeengekomen met de klant, geniet deze van de totale veiligheidsgarantie: een terugname van het materiaal bij hem thuis op onze kosten. Deze garantie is van toepassing op alle artikelen waar u niet tevreden over bent. Het desbetreffende artikel zal vervangen of terugbetaald worden.

Bovendien beschermt de totale veiligheidsgarantie de klant gedurende 6 maand tegen verlies of beschadiging van het materiaal (behalve software, gepersonaliseerde artikelen, computers, printers, projectors en tablets) en dit vanaf de factuurdatum tot op het moment van ingebruikname.

De garantie bedraagt 2,9% van het totaalbedrag excl. Btw met een minimum van 0,99€ excl. Btw en een maximum van 4,95€ exl. Btw. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van de totale veiligheidsgarantie, dient hij dit uitdrukkelijk te vermelden.

8.2        Aansprakelijkheid

Voor zover iPlusoffice.be niet in staat zou zijn om op de grond van een wettelijke bepaling zich van zijn volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van iPlusoffice.be zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het ondertekenen van een contract en beperkt is tot het bedrag waarvoor iPlusoffice.be verzekerd is. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook.

iPlusoffice.be kan in gen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met iPlusoffice.be te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt.

Als het materiaal geen fouten eigen aan het product of beschadigingen ten gevolge van externe factoren vertoont en iPlusoffice.be verantwoordelijk gesteld werd voor de vastgestelde schade, zullen de vooraf geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast worden.

De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en het onderhoud van het materiaal en de programmatuur conform de instructies en de aanbevelingen van de leveranciers of de fabrikanten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid.

iPlusoffice.be is in geen geval aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte product, zelfs niet indien iPlusoffice.be kennis had van de verwachtingen.

9         Klacht – terugzending

Iedere klacht met betrekking tot een gebrek of duidelijke fabricagefout vastgesteld op het moment van de levering, moet overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming binnen een termijn van 14  dagen na ontvangst van de producten aangegeven worden. Iedere terugzending of terugname moet gebeuren per telefoon en geldt enkel voor producten die maximum 14 dagen geleden werden geleverd. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in een perfecte staat teruggestuurd worden.   In geen geval worden beschadigde producten of producten met een beschadigde verpakking teruggenomen.

Retouradres is Biest 5-7, 2960 Brecht.

Op maat gemaakte en gepersonaliseerde artikelen, evenals software kunnen niet teruggestuurd worden.

“tevreden of geld terug”-garantie: de producten die teruggezonden werden voor omruiling of terugbetaling moeten maximum 14 dagen geleden geleverd zijn en in perfecte staat en originele verpakking terugbezorgd worden. De producten moeten voorzien van alle meegeleverde accessoires en documenten, ongeopende verzegelde mapjes, onuitgepakte en ongebruikte verbruiksgoederen. De termijn waarbinnen moet gereageerd wordt voor sommige artikelen teruggebracht tot 7 dagen. De geldt voor: computers, randapparatur (informatica), telefoontoestellen, faxapparaten, navigatiesystemen, videoprojectors, kopieerapparaten, ventilators, airconditioners.

De verpakkings- en verzendkosten bij zowel een terugzending als een nieuwe zending vallen ten laste van de klant. iPlusoffice.be zal u een creditnota van hetzelfde bedrag (exclusief verzendingskosten) voorstellen of het artikel omruilen voor een product dat meer aan uw wensen voldoet. Op aanvraag, en op een bankrekening op naam van de koper,  storten we het bedrag binnen de 15 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel terug aan de klant.

De voorwaarden aangaande terugname en nieuwe verzending voor producten die de totale veiligheidsgarantie genieten, staan vermeld in artikel 7. Voor iedere klacht met betrekking tot een bestelling, heeft u de mogelijkheid om onze klantendienst te contacteren opdat uw dossier zou behandeld worden.

iPlusoffice.be is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking het product ontstaat.

10    Uitvoering van de bestelling

iPlusoffice.be neemt de verplichting op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij een richttermijn van 30 dagen wordt overeengekomen.  Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn.

11    Bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens

Het beheer van de persoonlijke gegevens van de klant door iPlusoffice.be, Biest 7, 2960 Brecht, BTW: BE087.248.463, verantwoordelijke voor de verwerking, heeft als doel: de aanvaarding en behandeling van de bestelling, kredietverlening, realisatie van statistieken en testen, een globaal beheer van de klantenrelaties en commerciële informatieverstrekking i.v.m. productpromoties en diensten van handelspartners.

De klant heeft te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien of te wijzigen. Hiervoor dient hij schriftelijk contact op te nemen met de klantendienst (iPlusoffice.be, Biest 7, 2960 Brecht) of een e-mail te sturen (info@iplusoffice.be) , samen met recto verso kopie van de identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben, mogen met het oog op directe marketingdoeleinden aan de partners van de onderneming van iPlusoffice.be worden meegedeeld. De klant mag zich op ieder moment verzetten tegen de verstrekking van deze gegevens door een e-mail of brief te sturen met volgende mededeling: “Ik verzet mij tegen de communicatie van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op directe marketingdoeleinden.” Indien de klant enkel onze catalogi wenst te ontvangen (namelijk zonder geschenkaanbiedingen, noch acties, noch kortingen) of niet meer onze documenten te ontvangen, volstaat het om dit schriftelijk mee te delen aan iPlusoffice.be, Biest 7, 2960 Brecht of via e-mail: info@iplusoffice.be

Bijkomende inlichtingen in verband met bescherming van persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwering van gegevens van persoonlijke aard kunnen worden bijkomen bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

11.1    Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op de stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Tenslotte kan iPlusoffice.be ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de klant handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van iPlusoffice.be mogen worden meegedeeld, tenzij de klant zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de klant de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door achteraf zijn verzet per brief of per mail te verzenden, overeenkomstig de bovenstaande paragraaf.

11.2    Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de site bevatten soms elektronische aanbiedingen of “webbanners”, waarmee het aantal van de bezoekers van de pagina worden geteld.

Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclames te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de site, teneinde de gebruikers van de site beter te bedienen.

12    Intellectuele eigendom

iPlusoffice.be verleent klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de webdiensten www.iplusoffice.been www.boekenpapierplus.be

iPlusoffice.be behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst overgedragen worden, op basis van de wet van 31 augustus 1998 inzake de juridische bescherming van databanken (wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 in Belgisch recht omzet).

Alle zowel visueel als sonoor gebruikte merknamen, teksten, commentaren, naslagwerken, illustraties en afbeeldingen die op de site iPlusoffice.be worden weergegeven zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord.

Ze zijn het volledige eigendom van iPlussofice.be en zijn partners.

Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, wordt beschouwd als vervalsing en kan een burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid tot gevolg hebben.

iPlusoffice.be verbiedt u om dieptelinks (“deep linking”), inkaderingen (“framing”) of hypterkst-links te maken naar haar homepage.

Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de catalogus van iPlusoffice.be is strikt verboden.

Hoewel iPlusoffice.be de grootste zorg heeft besteed aan het creëren en realiseren van haar site, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. iPlusoffice.be kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

iPlusoffice.be zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen te voorkomen. De site van iPlusoffice.be bevat links naar andere sites. iPlusoffice.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor virussen.

De huidige voorwaarden zijn een aanvulling van de voorwaarden die op de site vermeld staan. iPlusoffice.be behoudt zicht het recht om deze huidige voorwaarden te allen tijde aan te passen en/of aan te vullen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

13    Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Al onze prijzen worden in euro aangegeven en zijn exlcusief btw.

Onze prijzen en aanbiedingen zijn bestemd voor professionelen met uitzondering van wederverkopers. Eventuele bijdragen zoals Recupel, Auvibel, Reprobel en BEBAT worden op de factuur vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

De garantie van een efficiënte dienst na-verkoop:

Wij staan tot uw dienst en zullen op elk moment trachten een oplossing te zoeken voor uw problemen gedurende de gehele garantieperiode en zelfs erna. Heeft u nog vragen of wenst u extra informatie? Twijfel dan niet om ons te contacteren op het nummer 03/313.72.96 of via mail info@iplusoffice.be

 

>